logo PROMOJEAUTO

+420 722 445 607 (Info linka 9-11h)

+420 702 287 969 (autodíly a nářadí 9-17h)

info@promojeauto.cz

VIF super diesel aditiv letní, 0.5l VF003 Ean: 0

 • Objednací kód: VIF VF003
 • Název: Super Diesel Aditiv letní, 0.5l
 • Ean: 0
 • Běžná cena 240
 • SLEVA7 %
 • cena s DPH : 223
 • cena bez DPH : 185
 • Ke stažení :
 • 223
INFORMACE O PRODUKTU

Aditivum do nafty nejnovější generace s vyváženým složením specifickým pro letní období.
Vhodný pro všechny vznětové motory, zvláště s vysokotlakým vstřikováním.
Aplikace: Ředění v poměru 1:1000
Udržuje čistotu vstřikovacích trysek
Chrání palivový systém před korozí
Zvyšuje mazací schopnost paliva a tím prodlužuje životnost vstřikovacích zařízení a trysek
Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek, čímž zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru,
zvyšuje výkon a šetří palivo.
Zlepšuje studený start motoru.
Potlačuje pěnění paliva v nádrži a v celém palivovém systému.
Stabilizuje naftu a prodlužuje její skladovací dobu.
Snižuje spotřebu paliva až o 5%

Vlastnosti:

 • Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
 • Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.
 • Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.
 • Zvyšuje cetanové číslo, které zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, usnadňuje a zkracuje studený start.
 • Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.
 • Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vypláchnout vodou.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38: Dráždí oči a kůži

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S15: Chraňte před teplem

S23: Nevdechujte výpary

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S62: Při požití nevyvolávejte zvrácení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Naši dodavatelé

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací